Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong

Thứ tư - 14/10/2020 07:42
Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Bình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX trong bối cảnh có nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương, cùng với tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo và quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã kế thừa thành tựu của các nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng Đảng đã được Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp chú trọng thực hiện toàn diện, đồng bộ, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng bộ xác định công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, nội dung, hình thức và phương pháp được đổi mới, chất lượng, hiệu quả được nâng lên. Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, có nhiều đổi mới, bảo đảm chất lượng và hiệu quả. Tỉnh ủy đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, đặc biệt là Giờ học chuyên đề toàn tỉnh nhân dịp 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc tu dưỡng, rèn luyện và hành động của toàn Đảng bộ. Công tác bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên được ban thường vụ các cấp chú trọng, trong đó quan tâm thực hiện thường xuyên, có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp. Cũng trên cơ sở đó, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp được đề cao. Công tác tổ chức xây dựng Đảng, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ được quan tâm tăng cường. Đã thực hiện nghiêm túc, thận trọng, đồng bộ, có lộ trình việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và tinh giản biên chế theo Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Kết quả đã giảm 1 đơn vị cấp tỉnh; 26 phòng và tương đương trực thuộc cơ quan, đơn vị, tổ chức cấp tỉnh, 13 phòng thuộc chi cục và tương đương; 213 đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 26 xã, 282 thôn, tổ dân phố. Sau sắp xếp, kiện toàn, các tổ chức, cơ quan, đơn vị hoạt động ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chất lượng được nâng lên. Công tác quản lý đảng viên, giáo dục, rèn luyện đảng viên và phát triển đảng viên mới có nhiều chuyển biến. Công tác đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên có nhiều đổi mới. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ và thực hiện các chính sách đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm, thực hiện có hiệu quả. Qua quá trình đó, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên đã được nâng cao một bước.

Trong suốt nhiệm kỳ, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được chú trọng, nhất là kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm được dư luận quan tâm, qua đó góp phần giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc, đúng nguyên tắc và quy định của Đảng. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng được tăng cường. Những vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng, tiêu cực hoặc được dư luận xã hội quan tâm đã được chỉ đạo xử lý kịp thời. Công tác dân vận có nhiều đổi mới, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia giải quyết có hiệu quả những vấn đề phức tạp, bức xúc ở cơ sở, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp. Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, công tác dân vận chính quyền được chú trọng. Mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với các tổ chức tôn giáo được duy trì, phát huy; đoàn kết các tôn giáo được giữ vững.

Trong 5 năm qua, năng lực quản lý nhà nước, hiệu quả công tác của chính quyền các cấp ngày càng được nâng cao. Hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp tiếp tục được đổi mới. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của ủy ban nhân dân các cấp có bước cải thiện rõ rệt. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được nâng lên. Cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính theo phương án “5 tại chỗ” có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh; tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển. Các chỉ số về cải cách hành chính, năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công của tỉnh tiếp tục được cải thiện.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tích cực đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; phát huy tốt vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và giám sát, phản biện xã hội từng bước đi vào nền nếp; phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất của cả cộng đồng.

Đặc biệt, mặc dù còn rất nhiều khó khăn, nhờ quyết tâm, nỗ lực, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật và khá toàn diện về kinh tế - xã hội. Kinh tế liên tục tăng trưởng khá, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 5 năm (2016 - 2020) ước tăng 9%/năm, vượt mục tiêu Đại hội XIX đề ra (8,6%/năm). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực. Thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt. Thu ngân sách trên địa bàn luôn vượt dự toán được giao, năm 2020 ước đạt trên 8.000 tỷ đồng, gấp 1,35 lần so với năm 2015.

Nông, lâm nghiệp, thủy sản phát triển khá toàn diện, đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa gắn với tập trung, tích tụ đất đai và ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật. Xuất hiện nhiều hình thức liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân để tổ chức sản xuất đạt hiệu quả kinh tế cao. Các mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng thủy sản theo hình thức tập trung, ứng dụng công nghệ cao được nhân rộng. Công tác quy hoạch, thu hút đầu tư xây dựng các khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm. Trong đó, khu công nghiệp chuyên nông nghiệp Thaco - Thái Bình đang được triển khai tại huyện Quỳnh Phụ hứa hẹn sẽ tạo đột phá cho nông nghiệp Thái Bình trong những năm tới.

Trong nhiệm kỳ qua, xây dựng nông thôn mới tiếp tục được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, trở thành phong trào có sức lan tỏa sâu rộng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi căn bản kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và cảnh quan môi trường nông thôn, với 1.200km kênh mương, hơn 1.000km đường trục xã được cứng hóa, 207 trường trung học, trên 1.000 nhà văn hóa xã, nhà văn hóa thôn, 180 trạm y tế, 247 khu xử lý rác thải và lò đốt rác được xây dựng và nâng cấp; hỗ trợ xây dựng, nâng cấp trên 6.100 nhà ở cho người có công, người nghèo... Đến hết năm 2019, Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt trước 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; đặc biệt, có 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt. Xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu đạt kết quả bước đầu. Kinh tế nông thôn ngày càng phát triển với nhiều loại hình sản xuất, kinh doanh; kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn ngày càng hoàn thiện; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.

Sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng trưởng khá, bình quân tăng 15,2%/năm, vượt mục tiêu Đại hội đề ra. Cơ cấu lại các ngành sản xuất công nghiệp đạt kết quả bước đầu; từng bước xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Nghề, làng nghề truyền thống được quan tâm, tạo điều kiện phát triển.

Thương mại, dịch vụ cũng có bước phát triển theo hướng văn minh, hiện đại. Kết cấu hạ tầng thương mại, du lịch tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống Nhân dân.

Nhiệm kỳ qua, chủ trương huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng được tiếp tục thực hiện, đạt nhiều kết quả tốt. Hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, hạ tầng nông thôn mới... tiếp tục được quan tâm đầu tư. Một loạt dự án lớn tạo hạ tầng kết nối với các tỉnh trong vùng được triển khai đưa vào hoạt động như quốc lộ 37 và cầu Hồng Quỳnh; tuyến đường và cầu La Tiến nối với đường vành đai V Hà Nội; cầu Thái Hà và đường Thái Bình - Hà Nam; cầu vượt sông Trà Lý và đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình; đường 39 Thanh Nê - Diêm Điền... Nhiều công trình lớn đang thi công như tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37B, đường 221A...

Đặc biệt, với quyết tâm cao, chúng ta đã hoàn thành Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Thái Bình, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đang được tập trung hoàn thiện để triển khai xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật quan trọng và đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế, nhất là thu hút các nhà đầu tư có năng lực.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm. Sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông tiếp tục được đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động. Đã kịp thời, quyết liệt triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. An sinh xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm còn trên 2%, bằng gần một nửa mức bình quân cả nước. Quốc phòng được bảo đảm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Công tác thông tin đối ngoại được chú trọng, đã góp phần quảng bá hình ảnh, giới thiệu cơ hội đầu tư, tiềm năng hợp tác phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình đến các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước.

Có được kết quả nêu trên là nhờ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đội ngũ doanh nhân và Nhân dân trong toàn tỉnh. Sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự điều hành của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh cũng là yếu tố quyết định với việc ban hành nhiều nghị quyết, chủ trương sát thực tiễn, đồng bộ, kịp thời, giải quyết có hiệu quả những vấn đề trọng tâm, cấp bách, nhất là các nghị quyết về phát triển kinh tế, thu hút đầu tư như: cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới; phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa kém hiệu quả... đã bước đầu đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả rõ nét.

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực, địa bàn. Công tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi thực hiện chưa đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về kinh tế. Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tốt. Vẫn còn cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, vô cảm, thiếu trách nhiệm đối với nhiệm vụ chung và đối với Nhân dân. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; một số cuộc vận động, phong trào thi đua hiệu quả đạt được còn thấp. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã có mặt còn hạn chế. Chất lượng tham mưu, trách nhiệm thực thi công vụ ở một số sở, ngành, địa phương chưa cao. Đạo đức công vụ, ý thức nghề nghiệp của một bộ phận công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu.

Chúng ta phải nhìn thẳng vào hiện thực để thấy rõ tỉnh ta vẫn có quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước. Nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và giá trị kinh tế cao; phương thức sản xuất còn lạc hậu, nhỏ lẻ, manh mún, còn hiện tượng người dân bỏ ruộng không canh tác. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, nặng về gia công và sản phẩm thông thường, giá trị gia tăng không cao, công nghệ, thiết bị chậm được đổi mới; chưa thu hút được nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, có giá trị gia tăng và công nghệ cao. Một số loại hình dịch vụ phát triển chậm. Tỷ lệ đô thị hóa còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm, tình hình, lợi thế và định hướng phát triển trong thời gian tới, Đảng bộ Thái Bình xác định mục tiêu tổng quát cho nhiệm kỳ 2020 - 2025 đó là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Để thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ tập trung thực hiện 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội; 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm, đó là:

- Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

- Tích cực đổi mới sáng tạo và thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính; thực hiện nghiêm túc cơ chế trách nhiệm của tập thể lãnh đạo và người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, ứng dụng công nghệ tiên tiến, sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tham gia vào chuỗi giá trị; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; hoàn thiện các cơ chế, chính sách để thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Thường xuyên củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác nắm, dự báo tình hình; thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân và đối thoại với công dân; kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tiễn.

- Xây dựng con người Thái Bình phát triển toàn diện cả về đạo đức, nhân cách, trí tuệ, thể chất và năng lực. Tích cực đổi mới công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

Cùng với 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá được xác định tập trung thực hiện đó là:

- Tăng cường cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

- Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các trục giao thông đầu mối trong tỉnh với các trung tâm kinh tế vùng duyên hải Bắc Bộ; trong đó, tập trung hoàn thành đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, tuyến đường từ thành phố đi cầu Nghìn và các tuyến đường liên huyện huyết mạch. Xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

- Đẩy mạnh phát triển ứng dụng khoa học - công nghệ tiên tiến, chú trọng ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ cho phát triển nông nghiệp và đời sống Nhân dân. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trọng tâm là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiệm vụ đặt ra trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo là hết sức nặng nề nhưng cũng hết sức vinh quang. Chúng ta đứng trước nhiều khó khăn nhưng cũng có nhiều cơ hội, vận hội mới. Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, là một mốc son đánh dấu khởi đầu cho một chặng đường mới đưa Thái Bình tiến về phía trước, không chỉ tầm nhìn 5 năm tới mà trong nhiều năm nữa để bứt phá vươn lên. Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, truyền thống lao động cần cù, sáng tạo và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nguyện đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới; phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Ngô Đông Hải

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Nguồn tin: Báo Thái Bình

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây