6 bài lý luận chính trị

Phim và bộ Slide bài giảng 6 Bài lý luận chính trị

Ngày 11 tháng 10 năm 2013    

Thực hiện Hướng dẫn số 08-HD/ĐTN, ngày 02/10/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Sử dụng bộ công cụ phục vụ giảng dạy, học tập 6 bài lý luận chính trịnh trong cán bộ đoàn viên, thanh niên”; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giới thiệu và đăng tải 6 tập phim và bộ Slide bài giảng 6 bài luận chính trị để các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tải về. (Có Hướng dẫn số 08-HD/ĐTN gửi kèm)

6 TẬP PHIM:

 Tập 1:

CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH – NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG, KIM CHỈ NAM CHO HÀNH ĐỘNG CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(Tải về tại đây)

 Tập 2:

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGƯỜI TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN GIÀNH NHỮNG THẮNG LỢI VĨ ĐẠI

(Tải về tại đây)

 

 Tập 3:

HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ VÀ PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ Ở NƯỚC TA HIỆN NAY

(Tải về tại đây)

 

 Tập 4:

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG HỌC XHCN CỦA THANH NIÊN,

NGƯỜI BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH HỢP PHÁP CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM

(Tải về tại đây)

 

 Tập 5:

ĐOÀN VIÊN PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH LỰC LƯỢNG XUNG KÍCH CÁCH MẠNG, GÓP PHẦN XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC VIỆT NAM XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

(Tải về tại đây)

 

 Tập 6:

THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

(Tải về tại đây)

 

BỘ SLIDE: (Tải về tại đây)

Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn
Bản quyền thuộc về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh - tỉnh Thái Bình
Địa chỉ: Số 15, phố Hoàng Diệu, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Điện thoại: (036) 3841.687 * Fax:(036) 3835.588
Email: bantuyengiao.tdtb@gmail.com